Nyheter

E2B2 Kunskapslunch om Värmeförlusttal

E2B2 Kunskapslunch om Värmeförlusttal
Effektiva byggnader med låga värmeförluster och effektbehov, (60 min), feb 2024.  Medverkande; Eje Sandberg, Åsa Wahlgren, Helena Bülow-Hübe, FOJAB, Björn Berggren, Sveriges Allmännytta. Klicka på länk på "Läs mer".

Läs mer

Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare

Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare
Plushus, frukostutbildning för småhusbyggare  (115 min), jan 2024. Hans Eek om byggande på passivhusnivå. Eje Sandberg om den nya FEBY Plushusdefinitionen. Klicka på länk på "Läs mer".

Läs mer

Osäker klimatpåverkan från byggnadens drift och uppvärmning

Ambitionen att bygga hus med stor hänsyn till klimatpåverkan (LCA) kommer vara en viktig komponent för framtida byggande. Redan nu finns krav på redovisning av LCA från byggskedet och till 2025 införs gränsvärden som måste klaras. Men ska påverkan …

Läs mer

Enklare krav för mindre plushus

Enklare krav för mindre plushus
Forum för Energieffektivt Byggande har nu ändrat kriterierna för klassningen FEBY Plushus, så de blir enklare att klara för småhus och mindre byggnader. Ett Plushus ska leverera lika mycket energi som den själv behöver under ett år, men …

Läs mer

Skapa inte kaos med nytt energiklassningssystem

Boverket vill revidera energiklassningssystemet för byggnader för att byggnader med hög energianvändning ska slippa effektivisera före 2030. Starta inte en så omfattande förändring utan ett ordentligt underlag, anser FEBY i sitt remissvar och menar …

Läs mer

FEBY i Enterprise Magazine.

FEBYs historik och framgångar är uppmärksammad i en artikel i Enterprise Magazine

Läs mer

FEBY Guld - Nordfeldt´s svar på Göteborgs markanvisningstävling

FEBY Guld - Nordfeldt´s svar på Göteborgs markanvisningstävling
Hårda krav från Fastighetskontoret i Göteborgs Stad 2015, att bygga ett Passivhus, resulterade i FEBY´s Guldcertifiering av ett projekt omfattande 194 hyreslägenheter. Det största lyckade projektet i Sverige hittills. Nordfeldt´s vann en …

Läs mer

Eksta Bostads AB bygger guldhus för äldre

Eksta Bostads AB bygger guldhus för äldre
Eksta Bostads i Kungsbacka fortsätter sin resa mot hållbart byggande. Detta är det fjärde större byggprojektet för äldre enligt FEBYs skarpaste krav, FEBYGuld, nu med 120 lägenheter. Läs mer: varför Eksta valt FEBYs skarpa energikrav. I slutet …

Läs mer

Regeringen lägger ner utredning om energieffektivisering

Lotta Bångens, EEF och Anders Wijkman, ordf i Climate-KIC, kritiserar regeringen i en  debattartikel  i Dagens Industri för att de lagt ner utredningen om vita certifikat. Detta bara några månader innan utredningen skulle presentera sina förslag. …

Läs mer

Debatt om energieffektivisering

I en debattartikel i Altinget efterfrågar Feby, m.fl genomtänkta och varaktiga styrmedel för energieffektivisering av bebyggelsen. Detta mot bakgrund av det nu så ansträngda energiläget. Läs artikeln .

Läs mer

Förslag till revidering av EUs byggnadsdirektiv

I FEBYs remissvar till regeringen, påpekar vi vikten av att energieffektivisering av byggnadsbeståndet verkligen kommer tillgång och att byggnadens värmeförlusttal då är ett lämpligt effektiviseringsmått. Men ska det börja hända något krävs att ett …

Läs mer

Småhus kan byggas 40% effektivare med lönsamma åtgärder

FEBY har detaljgranskat Boverkets utredning om värmeförlusttal som kompletterande energikrav i byggreglerna och funnit att Boverkets slutsats, att detta inte behövs, vilar på en utdaterad analys. Tvärtom skulle detta energikrav kunna ersätta flera …

Läs mer

Hållbart byggande i Västerås visar vägen

Hållbart byggande i Västerås visar vägen
Två flerbostadhus i Notuddsparken, Västerås är nu certifierade för FEBYGuld. Det borgar för mycket låga energikostnader under byggnadernas hela livstid. Men Bright Livings vision för hållbart byggande har många dimensioner. Gruppen bakom …

Läs mer

Nationalarenan 3, Solna -videopresentation av certifierat FEBYGuld Plushus

Nationalarenan 3, Solna -videopresentation av certifierat FEBYGuld Plushus
Thomas Linderholm, Febege berättar ingående om energiutmaningarna i detta hotellprojekt och hur de löstes. Frågor och diskussion. (39 min). Inleds med några stillbilder pga lite inspelningstekniska problem. Därefter berättar Thomas vidare. 22 …

Läs mer

Strama upp bidragsförslaget till energibesparing i flerbostadshus

Regeringen har skickat ett förslag på remiss om bidrag till  energieffektivisering  i flerbostadshus. Men kraven är för lågt ställda och kommer främst leda till byte till värmepumpar och kompletterande installationer av solceller. Dessa behöver inte …

Läs mer

Lättbalksystem i lågenergihus

Lättbalksystem i lågenergihus
FEBY Videopresentationer nr 4.  Lättbalksystem i lågenergihus. Tommy Persson, Masonitebeams (36 min). Videolänk:  https://youtu.be/JF7SKEY6SgE Innehåll Företaget Produkterna Köldbryggor Brand LCA …

Läs mer

Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell

Nationalarenan 3 – Skandinaviens första plushushotell
I Arenastaden färdigställs nu Comfort Hotel Solna, Skandinaviens första plushushotell. Byggnaden producerar lika mycket energi som den gör av med och har nu blivit certifierad enligt ”FEBY Guld Plushus”.  Nationalarenan 3 är ett unikt projekt …

Läs mer

Högeffektiv byggnad för psykiatri

Högeffektiv byggnad för psykiatri
Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning.  Den nya stora tillbyggnaden på regionsjukhuset inkluderar både barn- …

Läs mer

Klimatberäkning LCA byggnad

Klimatberäkning LCA byggnad
FEBY Videopresentation nr 3. Klimatberäkning LCA. Byggsektorns Miljöberäkningssystem (BM), Anders Ejlertsson, IVL (24 min). Ta del av videoinspelningen av presentation och efterföljande diskussion. Innehåll Hur görs beräkningen …

Läs mer

FEBY-krav och bidrag till hyresbostäder

I separat PM redovisas hur FEBY-kriterier kan komplettera ett primärenergikrav enligt regeringens krav för bidrag till hyresbostäder. Motivet för att komplettera med ett krav på certifiering enligt FEBY18, är att   FEBY-paketet säkrar …

Läs mer

Teknik och marknad för solcellsinstallationer

Teknik och marknad för solcellsinstallationer
FEBY Videopresentationer nr 2. Lars Andrén, Drivkraft Andrén AB, inspiratör och solcellsexpert (40 min). Ta del av videoinspelningen av presentation och efterföljande diskussion. Innehåll Var står tekniken? Hur har …

Läs mer

Erfarenheter av att bygga och förvalta energieffektivt

FEBY Videopresentationer nr 1 . Eksta Bostads. VD Christer Kilersjö (40 min). Ta del av videoinspelningen av både presentation och efterföljande diskussion. Innehåll Upphandling Vad vi lärt oss Därför väljer …

Läs mer

Publicerat i SvD bilaga; ABC för en klimatsmart byggnad

Publicerat i SvD bilaga; ABC för en klimatsmart byggnad
Övergripande artikel om energieffektivt byggande från FEBY.                                       Se; /Rapporter / Artiklar / ABC  för en klimatsmart byggnad .

Läs mer

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus

FEBY lanserar nytt kriterium för plushus
Hållbart byggande innebär lågt energibehov, egen elproduktion samt byggmaterial som belastar miljö- och energibehov minimalt. Allt detta kan kombineras och som hjälp finns upphandlingsstöd. Forum för Energieffektivt Byggande, FEBY, med …

Läs mer

FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Brysssel

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.                                                                         …

Läs mer

Risk att klimatmål bommas med förslaget på nya byggregler

Risk att klimatmål bommas med förslaget på nya byggregler
Skärp energikraven på nyproducerade byggnader. Vi måste ställa om mot klimatsmart byggande. Risken är dock att klimatmålen bommas när Boverket föreslår nya energikrav för nyproducerade byggnader, skriver flera bygg- och klimataktörer. I årets …

Läs mer

Skapa teknikneutrala byggregler

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energieffektivis…

Läs mer

Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar allt större problem

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY). …

Läs mer

FEBY årsmöte 2019

FEBY årsmöte 2019
Även i år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som denna gång hölls i Rådshuset, Lund. Lågtempererad fjärrvärme i Södra Brunnshög och utvecklingsprojekt för lågenergihus presenterades. Eje Sandberg  inledde med en kort …

Läs mer

Byggnadssektorns miljöpåverkan saknas i överenskommelsen

Viktiga frågor för Sveriges energiframtid saknas enligt Forum för Energieffektiva Byggnader och nämner byggreglernas konstruktion och kravnivå, samt kommenterar de lagda förslagens konsekvenser på värmemarknaden.  När nu krutröken från …

Läs mer

"Säkra en hållbar utveckling av byggandet"

Regeringen måste ge Boverket direktiv som säkrar en hållbar utveckling av byggandet. Nuvarande energikrav leder utvecklingen fel och måste omedelbart ändras, skriver Energiföretagen, SKL, Energieffektiviseringsföretagen och Forum för energieffektivt …

Läs mer

Energikrav på byggnader kan strida mot klimatlagen

Boverkets förslag till skärpning av energikraven i byggreglerna har fått skarp kritik för att vara otillräckliga. Nu ifrågasätter Swedisol, WWF och 100 % Förnybart om regeringens och Boverkets ambitioner är förenliga med riksdagens klimatmål och …

Läs mer

Upphandlingsstöd för energieffektiva byggnader

Upphandlingsstöd för energieffektiva byggnader
Upphandlingsmyndigheten har en rad dokument för upphandlingsstöd. Nu finns också dokument för energikrav baserat på värmeförlusttal. Separata dokument finns framtagna för nyproduktion av flerbostadshus respektive lokalbyggnader.  Dokumenten …

Läs mer

Vitbok om värmeförlusttal - komplement i BBR

Forum för Energieffektiva byggnader har sammanställt en skrift som ger svar på vanligt förekommande frågor om värmeförlusttalet. Den kan ses som en vitbok om hur ett sådant krav skulle kunna utgöra en del av BBR.

Läs mer

Tryggt boende i passivhus

Tryggt boende i passivhus
Eksta Bostads i Kungsbacka har nu klarat kraven både enligt Miljöbyggnad Guld och passivhuskraven i FEBY12 på sitt trygghetsboende i Kolla Parkstad. Bostadsbolaget har sedan länge byggt med FEBY12 och känner sig trygga med det. Driftkostnaderna blir …

Läs mer

Passivhus för LSS-boende

Passivhus för LSS-boende
Emrahus, specialiserad på passivhuskonstruktioner, har nu uppfört LSS-byggnader med deras energieffektiva byggsystem, dels i Skåne och dels i Örebro. Förutom energieffektivitet är de extra tysta och försedda med smarta funktioner som underlättar för …

Läs mer

Kul på FEBY årsmöte 2018

Kul på FEBY årsmöte 2018
I år kombinerade FEBY årsmötet med ett öppet miniseminarium som hölls på Skanska kontor i Stockholm. Att man kan ha kul även på årsmöten demonstrerades av Hans Eek. Hans Eek provar att titta på omvärlden med nya dimensioner. Läs mer

Läs mer

FEBY Remissvar på BBR energikrav 2020

FEBY avstyrker Boverkets förslag då dessa gynnar värmepumpslösningar jämfört med fjärrvärme och anger att problemet kan lösas om det s.k. U m  –kravet ersätts med ett krav på värmeförlusttal. Boverkets förslag till nya energikrav ska träda i …

Läs mer

FEBY18 på Cold Climate HVAC konferens i Kiruna

FEBY18 på Cold Climate HVAC konferens i Kiruna
Ett parhus uppfört i Kiruna har vid genomförd mätning legat klart under förväntad nivå för uppvärmning enligt passivhuskriterierna enligt FEBY12. I en annan föredragning presenterades nya FEBY18. Bildtext. Kiruna stad 15 mars 2018 …

Läs mer

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - prisbelönat Nollenergihus

Rättspsykiatriskt Centrum i Trelleborg - prisbelönat Nollenergihus
Byggnaden har fått pris för sitt vackra fasadtegel. Den vann nyligen ”Årets bygge 2017” och har nu också blivit godkänd som certifierat nollenergihus. Förutom att klara de stränga passivhuskriterierna för att säkra ett lågt energibehov, så …

Läs mer

Sveriges största passivhusprojekt vid Malmö Live

Sveriges största passivhusprojekt vid Malmö Live
De två byggnaderna Brf Tenoren och Brf Sopranen, som ligger vid Malmö Live, är nu största certifierade passivhusprojektet i Sverige sett till uppvärmd area och omfattar 153 bostäder.  För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken  byggda …

Läs mer

Remissvar Miljöbyggnad 3.0

Väreeffektbehov MBs avvikande definition för värmeeffektbehov där frånluftsvärmepumpens kyleffekt ska dras av är olycklig. Den är inte konsistent med anvisad metod för mätverifiering baserad på byggnadens effektsignatur under uppvärmningssäsongen…

Läs mer

BBRs modell för energikrav har nått vägs ände

I Boverkets ”Förslag till ändrade regler i BBR och BEN” (Dnr 4562/2016) har bristerna i konstruktionen som helhet ökat till en oacceptabel nivå i och med införlivandet av primärenergifaktorer. Bristerna blir allt tydligare när denna konstruktion ska …

Läs mer

Remissvar om renoveringsstöd

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster Regeringen vill stödja renoveringar för flerbostadshus i utsatta bostadsområden [1]  och samtidigt gynna energieffektiva åtgärder. Att samordna energieff…

Läs mer

Aspö Eko-logi i Skövde nu certifierat

Aspö Eko-logi i Skövde nu certifierat
De två första etapperna i Aspö Eko-logi, Sveriges största bostadsområde med passivhusstandard, är nu certifierade.  För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken  byggda hus.    Av områdets 242 bostäder är nu sex byggnader med 173 …

Läs mer

Förskola i Motala certifierad

Förskola i Motala certifierad
Förskolan Västra Bråstorp i Motala är nu passivhuscertifierad. För mer teknisk info om byggnaden, läs på fliken  byggda hus.   Tekniska nämnden i Motala har enbart byggt lågenergihus de senaste åren men också haft som resultatmål att …

Läs mer

Passivhuscertifierat småhus från Eco Ready Hus

På Åkerövägen 1 i Trosa har den nyligen etablerade husleverantören Eco Ready Hus AB uppfört sitt första passivhuscertifierade projekt. För mer info om byggnaden, läs på fliken  byggda hus.   Företaget, har kontor på flera orter i Sverige …

Läs mer

Remissvar på Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”

Sveriges Centrum för Nollenergihus har allvarliga invändningar mot förslaget till hur framtida energikrav ska utformas, men med några konstruktiva förslag kan mycket räddas. Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) sammanfattar sitt remissvar …

Läs mer

Kvarteret Fältspaten

Kvarteret Fältspaten
Kvarteret Fältspaten - största certifierade bostadsbyggnaden i passivhusutförande Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd – kvarteret Fältspaten i Skövde. Byggnaden innehåller 78 bostäder och en …

Läs mer

Emrahus - certifierade passivhus

Emrahus - certifierade passivhus
Emrahus i Landskrona är en småhusbyggare specialiserad på passivhusutförande. Emrahus passivhuskoncept har resulterat i ett och ett äldreboende och ett 15 tal småhusbyggnader uppförda eller under uppförande och med ytterligare ett antal under …

Läs mer

Största passivhusprojektet nu verifierat

Största passivhusprojektet nu verifierat
AB Eidars passivhusbyggnader i Trollhättan har nu mätverifierats. Sveriges största passivhusprojekt 2013 består av 7 byggnader. Sex av dessa har vid mätverifieringen under januari klarat passivhuskraven för värmeeffektbehov. Bildtext. …

Läs mer

Ny skola i Kungsbacka är nu certifierat passivhus

Ny skola i Kungsbacka är nu certifierat passivhus
Den nya Kollaskolan i Kungsbacka ska kunna hysa 360 elever för årskurs 6 -9, grundskola, särskola och fritidsverksamhet ska ingå och en personalstyrka på 75 personer. Skolan kompletterar en befintlig skolbyggnad. Rent tekniskt har man kunnat …

Läs mer

Största passivhusprojektet nu certifierat

Största passivhusprojektet nu certifierat
AB Eidar Trollhättans Bostadsbolag har nu passivhuscertifierat byggnaderna i kvarteret Fridhem, Sveriges största Passivhusprojekt.
 Nyligen invigdes området och inflyttning av hyresgäster i de totalt 174 energismarta bostäderna startar idag.  …

Läs mer

Eksta Bostads certifierar passivhus i Vallda Heberg

Eksta Bostads certifierar passivhus i Vallda Heberg
Eksta Bostads AB bygger ett helt område med enbart passivhus i Vallda Heberg, Kungsbacka. Detta unikt energieffektiva område omfattar 71 bostäder, en förskola och ett äldreboende. Först ut är villorna. Den nu certifierade byggnaden är en av 26 …

Läs mer