Ordlista

Begreppen Atemp (area), byggnadens primärenergital (EPPET), fastighetsenergi, verksamhetsenergi, följer Boverkets byggreglers definitioner i BBR25. 

Atemp ingår samtliga våningsplan, vindsplan och källarplan för temperaturreglerade utrymmen, avsedda att värmas till mer än 10 ºC, som begränsas av klimatskärmens insida. Öppningar för trappa, schakt och dylikt, inräknas. Area för garage, inom byggnaden i bostadshus eller annan lokalbyggnad än garage, inräknas inte.

Aglasär fönsterglasarea.

Byggnadens tidskonstant, ett mått på byggnadens nerkylning utan värmetillförsel, se bilaga 5. I FEBY18 väljs max 3 dagar.

DVUT; byggnadens dimensionerande vinterutetemperatur, påverkas av ortens klimat och byggnadens tidskonstant. DVUT-tabell för 310 orter finns på Boverkets hemsida.

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/oppna-data/dimensionerande-vinterutetemperatur-dvut-1981-2010/

Energihuskalkyl, beräkningsprogram för beräkning av värmeförlusttal och årsenergi (www.energihuskalkyl.se)

Elvärmda byggnader, avser i dessa kriterier byggnader med helt elvärmda värmesystem för uppvärmning och varmvatten (braskaminer för trivseländamål kan ingå).

Formfaktor, definieras som omslutande area/uppvärmd area.

= solfaktorn, tar hänsyn till instrålad solvärme genom glaset också med hänsyn till skuggningsförhållanden och solavskärmning[1]

qmedel avser medelluftflödet för en veckas alla 168 timmar under uppvärmningssäsongen.

SVL = Solvärmelasttal, är ett mått på solvärmeinstrålningen sommartid per uppvärmd area med hänsyn tagen till skuggningsförhållanden (W/m2Atemp). 
Solvärmetalet beräknas enligt: SVL = 800 x g x Aglas/Agolv

VFTDVUT (W/m2Atemp= Värmeförlusttal: Byggnadens specifika värmeförluster (värmeeffekt) vid dimensionerande vinterutetemperatur (DVUT) och en innetemperatur på 21 grader via byggnadens klimatskärm, läckflöde och ventilation.

Årsvärmefaktor för egen producerad energi avser avgiven nyttiggjord värme-/varmvattenenergi dividerad med tillförd energi.

BBR - begrepp

Af  Sammanlagd area för fönster, dörrar, portar och dylikt(m2), beräknad med karmyttermått.

Aom  Insidans sammanlagd omslutande area, dvs insidans tak, golv mot mark och yttervägg, där vägg räknas från överkant golvbjälklag till underkant takbjälklag.

Byggnadens energianvändning. Den energi som, vid normalt brukande, under ett normalår behöver levereras till en byggnad (oftast benämnd köpt energi) för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsenergi. Om golvvärme, handdukstork eller annan apparat för uppvärmning installeras, inräknas även dess energianvändning.

Byggnadens fastighetsenergi. Den del av fastighetselen som är relaterad till byggnadens behov där den elanvändande apparaten finns inom, under eller anbringad på utsidan av byggnaden. I denna ingår fast belysning i allmänna utrymmen och driftsutrymmen. Dessutom ingår energi som används i värmekablar, pumpar, fläktar, motorer, styr- och övervakningsutrustning och dylikt. Även externt lokalt placerad apparat som försörjer byggnaden, exempelvis pumpar och fläktar för frikyla, inräknas. Apparater avsedda för annan användning än för byggnaden, exempelvis motor- och kupévärmare för fordon, batteriladdare för extern användare, belysning i trädgård och på gångstråk, inräknas inte.

Byggnadens specifika energianvändning. Byggnadens energianvändning fördelat på Atemp uttryckt i kWh/m2 och år. Hushållsenergi inräknas inte. Inte heller verksamhetsenergi som används utöver byggnadens grundläggande verksamhetsanpassade krav på värme, varmvatten och ventilation.

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient, Um. Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för byggnadsdelar och köldbryggor (W/m2K) bestämd enligt SS-EN ISO 13789:2007 och SS 02 42 30 (2) samt beräknad enligt nedanstående formel: