Värmeförlusttal

Värmeförlusteffekt är den viktigaste och nyttigaste indikatorn på en energieffektiv byggnad.  Det minskar belastningen på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt och ger en tidig styrning som leder mot en yteffektiv byggnads-layout och därmed låg totalkostnad. Det är viktigt att styra själva byggnadens utformning. Installationer och tillförselssystem kan snabbt bytas ut över tiden, men husens stomme förnyas långsamt. Kravet på lågt värmeförlusttal ger garanterat ett lågt värmebehov genom ett närapå linjärt samband inom aktuellt intervall.

Värmeförlusttal skapar en tydlighet gentemot arkitekter och entreprenörer om vad som ska klaras och är så enkelt att kalkylera att det kan stämmas av redan i programskedet. Ett energimedvetande tvingas in redan tidigt i projektet och rambeting för att klara VFT-kravet kan delas ut till konstruktör, arkitekt och VVS.

Mätverifiering av VFT via byggnadens effektsignatur

Enklast mäts byggnadens värmeförlusttal indirekt via en mätning av byggnadens effektsignatur. 

Ett beräkningsstöd för effektsignaturen i excel ges här: Mall VFT mätningar.

En anvisning för mätning av VFT via effektsignaturen ges här; Anvisning effektsignatur.

Beräkning av värmeförlusttal (VFT)

Värmeförlusttalet (VFT) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via transmission, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm).

VFTDVUT = HT × (21 – DVUT) ÷ Atemp [W/m2 Atemp], 

HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K] och dimensionerande vinterutetemperatur DVUT, väljs för en tidskonstant på högst 3 dygn. 
Se beräkningsanvisningar i FEBY18 Kravspecifikation, bilaga 3.

Beräkningsstöd för värmeförlusttal

Energihuskalkyl är ett beräkningsstöd för värmeförlusttal enligt FEBY18, men som också kan beräkna årsenergi, byggnadens Um-värde, byggnadens tidskonstant och DVUT för aktuell ort. 

Vill du använda programmet för att beräkna din byggnads värmeförlusttal utan kostnad, kan demo-versionen användas. Välj samma byggnadskategori som din byggnad och ändra befintliga värden till de som gäller din byggnad och klimatdata för din ort. Klicka på beräkna och se resultaten i en pdf för utskrift. Du kan inte spara indata till en annan gång utan att vara en registrerad kund. Gå direkt till sidan för att välja Demo.

Med en registrering som licensbetalande kund kan du även beräkna årsenergi, primärenergital och energiklassning och behålla indata till alla dina skapade byggnader. Länk till sidan; Registrering.

En gratisversion finns också i form av LFM30-kalkylen, men som begränsas till klimatdata för Skånska orter. Länk till sidan; LFM30-kalkylen.

Indata och resultat dokumenteras i en pdf, se exempel pdf

Värmeförlusttal