FEBY anmäler BBR till Energidirektoratet i Brysssel

I ett brev till Bryssel påpekar FEBY att Boverkets modell för beräkning av byggnadens energiprestanda tydligt strider mot det EU-direktiv som gäller för samtliga medlemsländer.                                                                                                                            

I EUs direktiv 2010/31/EU anges att medlemsländerna ska ställa upp nationella energikrav. Kraven ska motsvara en referensbyggnad som uppförts med isolering och energiåtgärder så att en kostnadsoptimal nivå uppnåtts, eller högst avvika med 15%.

Boverkets metod innebär att byggnadens värmebehov ska justeras med en geografisk justeringsfaktor, Fgeo. Denna faktor är satt så att klimatskillnaden mellan olika orter helt utjämnas. Det innebär att en byggnad som uppförs i Kiruna får använda 1,9 gånger mer värmeenergi än samma byggnad placerad i Mellansverige. Justeringsfaktorn går i steg upp från 0,8 i Malmö till 1,9 för Kiruna.

Eftersom de svenska kraven har optimerats ekonomiskt för en byggnad placerad i Mellansverige med en justeringsfaktor på 1,0, så innebär detta att om byggnaden placeras på en ort med mer än 15% kallare klimat så strider detta mot direktivet. Orter med justeringsfaktor över 1,15 finns på ca två tredjedelar av Sveriges geografiska yta. 

- Vanligt förnuft säger oss att en byggnad som byggs i mycket kallare klimat ska vara bättre isolerad. Men här har man helt gett efter för leverantörgruppens påtryckningar. De vill kunna sälja samma byggnad i precis hela Sverige utan att behöva ändra isolernivån, säger Eje Sandberg på Forum för Energieffektivt byggande (FEBY).

I brevet visar FEBY vad konsekvenserna blir med nuvarande modell, men också ett enkelt förslag på hur Boverket kan modifiera energikraven och därmed uppfylla EU-direktivet. Brevet har också skickats för kännedom till Boverket och till bostadsminister Per Bolund. 

Själva tillämpar FEBY ett energikrav i sitt klassningssystem FEBY18, ett krav på max värmeförlusttal. Detta är ett mycket enklare energikrav både att beräkna och följa upp, från programfas till färdig byggnad, något som ett antal bostadsföretag främst i Västsverige anammat. 

För mer information kontakta:

Eje Sandberg, FEBY. Tel; 08 6267180

Läs mer: 

Complaint regarding the Swedish building directive; ladda ner här.

Feby18 kriteriefolder; https://www.feby.se/Kriterier

Hemsida; Feby.se