Skapa inte kaos med nytt energiklassningssystem

Boverket vill revidera energiklassningssystemet för byggnader för att byggnader med hög energianvändning ska slippa effektivisera före 2030. Starta inte en så omfattande förändring utan ett ordentligt underlag, anser FEBY i sitt remissvar och menar att förslaget snarare kommer skapa kaos. 

- Vi har redan nu ett rörigt energiklassningssystem där klassningen kopplas till Boverkets nybyggnadsregler, menar Eje Sandberg, FEBY. Det innebär att referensvärdet som klassningen kopplar till har förändrats redan fyra gånger de senaste 10 åren. 

Med Boverkets förslag får vi ytterligare två stora omkastningar i klassningssystemet de närmaste fem åren. Om energiklass A, B och C nu alla ska inrymmas i nuvarande klass C så försvinner också incitamenten till att bygga energieffektivare. 

FEBY avslår Boverkets förslag och föreslår istället att om retroaktiva energikrav ska införas för byggnader så ska de kopplas till deras energiprestanda och inte till energiklass. Om en ny EU-klassning införs så behöver vi bara en översättningsnyckel. Då kan EU-klassningen används begränsat till kommunikation med andra länder och inom EU-samarbetet.

I FEBYs remissvar lämnas konkreta förslag på hur klassningen kan hanteras och vad som krävs för att få igång en effektiv renoveringsplan. 

- Utan en proaktiv inställning kommer vi missa möjligheten att energieffektivisera när det ger som bäst ekonomi, dvs i samband med andra tvingande ROT-åtgärder, menar Eje Sandberg. Vi måste utveckla egna styrmedel i form av morot och piska så vi inte helt tappar greppet om framtiden för vårt byggnadsbestånd. Vi måste också inse att sådana insatser kräver långa ledtider i utveckling, implementering och uppföljning eftersom vi i detta måste ha ett 30- årsperspektiv. Därför måste detta påbörjas omgående.

Läs mer: FEBY remissvar till Boverkets förslag om nytt energiklassningssystem.

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov. Målet är att byggreglerna arbetar in krav motsvarande FEBY guldoch därmed får en helhetssyn på byggnader och försörjningssystem. 

FEBY startade 2008 och har utvecklat begreppet värmeförlusttal. Detta är en indikator på att en byggnad belastar försörjningssystem såsom el och fjärrvärme minimalt. Det ger ett inneklimat utan drag och kallras, samt så låga värmekostnader att byggnaden kan användas för lång tid framöver. Denna indikator kan enkelt beräknas och hanteras även i projektens tidiga skeden. Enkla och effektiva kriterier finns framme och tusentalet bostäder har uppförts och certifierats med detta recept och finns dokumenterade i fliken byggda hus.