Småhus kan byggas 40% effektivare med lönsamma åtgärder

FEBY har detaljgranskat Boverkets utredning om värmeförlusttal som kompletterande energikrav i byggreglerna och funnit att Boverkets slutsats, att detta inte behövs, vilar på en utdaterad analys. Tvärtom skulle detta energikrav kunna ersätta flera andra krav, förenkla byggreglerna och öppna för lönsamma energilösningar med nära 40% lägre energianvändning för småhus. 

Boverket har på regeringens uppdrag utrett alternativ till kompletterande energikrav i byggreglerna och anser att ett värmeförlusttal som beskriver byggnadens värmeeffektbehov när det är som kallast är det lämpligaste alternativet, men anser samtidigt att den inte skulle tillföra någon nytta och därmed inte behövs. Detta till skillnad mot Energimyndigheten som ser en stor nytta med ett värmeförlusttal.

Ett argument från Boverkets sida är att frånluftsvärmepumpar, som idag dominerar småhussektorn, är den kostnadsoptimala lösningen och då kan man inte ställa energikrav som är skarpare. Boverkets analys baseras på ett alternativ med dyra bergvärmepumpar. Dessutom har Energimyndigheten via en teknikupphandlingstävling fått fram fyra leverantörer som erbjuder kombinerade paket med värmeåtervinning och uteluftsvärmepumpar med betydligt lägre kostnad och bättre prestanda. De kostar lite mer i investering än en frånluftsvärmepump men ger väsentligt lägre energikostnader, lägre totalkostnad och en bättre värmekomfort. 

Vidare påstår Boverket att man inte kan ersätta de tilläggskrav som idag begränsar installerad eleffekt och förhindrar en för dålig isolering. Vi visar med beräkningsexempel att med ett värmeförlusttal på rätt nivå går det utmärkt att förenkla byggreglerna genom att ersätta dessa, inte bara för småhus utan också för flerbostadshus och lokaler. Vidare säkerställer ett gränsvärde med värmeförlusttal att vi får framtidssäkra byggnader med lågt värmeeffektbehov, vilket minskar samhällets känslighet för höga elpriser.

Mot denna bakgrund föreslår FEBY i ett brev till regeringen att:

  • ge Boverket i uppdrag att komplettera byggreglernas energikrav med krav på ett värmeförlusttal som införs senast i samband med nästa revidering av BBR 2025 för byggnader större än 130 m2.
     
  • bidrag ges till småhusköpare som före 2025 frivilligt väljer att klara kravet på värmeförlusttal. Bidraget ges i form av en schablon för merkostnaden och kan ses som en implementeringsinsats för den nya tekniken, men ger också en mjukare övergång för tillverkare, leverantörer och säljare

 Analysen och förslagen redovisas mer detaljerat i FEBYs rapport: Analys av Boverkets rapport om kompletterande energikrav i BBR, som kan laddas ner här.

För mer information kontakta:

Eje Sandberg, Forum för Energieffektivt Byggande; 08 6267180

FEBYs miljökriterier och mer information om krav på värmeförlusttal: www.feby.se.