Största passivhusprojektet nu verifierat

AB Eidars passivhusbyggnader i Trollhättan har nu mätverifierats.

Sveriges största passivhusprojekt 2013 består av 7 byggnader. Sex av dessa har vid mätverifieringen under januari klarat passivhuskraven för värmeeffektbehov.

Bildtext. Kvarteret Fridhem med 174 bostäder invigdes i höstas, se bilden, certifierades i december och har nu även mätverifierats, inte för årsenergi utan för värmeeffektbehovet som är kravet i FEBY09.

Byggnadernas behov av värme, varmvatten och elenergi mättes under januari och februari i år. Mätdata har sammanställts och sex av de sju byggnaderna har då klarat det uppställda kravet på värmeeffektbehov.

Eidar Bostads AB var redan tidigare mycket nöjda med projektet och anger en merkostnad för passivhusutförandet på bara 0,5 procent jämfört med BBR-krav. Området har byggts utan egentliga problem och bedöms få mindre skötselkostnader framöver än för normalt byggande.

Genom att bygga passivhus kan man slippa vattenradiatorer och föra in värme med tilluften istället. Det ger en stor ekonomisk inbesparing men också nöjda hyresgäster. Enkätfrågor om värmekomfort vintertid gav 82 procent nöjda eller mycket nöjda boende i punkthusen.Det är ett bra resultat för byggnader som tagits i drift någon månad tidigare. 

- Projektet belyser många av de fördelar passivhusbyggande i flerbostadshus ger om uppfört utifrån tidigare projekterfarenheter, säger Eje Sandberg från Sveriges Centrum för Nollenergihus. Marginell merinvestering vid byggandet, stora energibesparingar, bra inneklimat och en byggnad som är enkel att sköta.

Enkätresultaten visar också att vädring och användning av spiskåpor bidrar med värmeförluster på ca 5 kWh/m2, med en ganska stor spridning mellan de olika byggnaderna. Läs mer om detta, om mätningarna och resultaten i rapporten ”Kv Fridhem – verifierat passivhus” (http://www.feby.se/rapporter).