Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2015-03-11

Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

Sveriges Centrum för Nollenergihus har idag informerat Boverket och regeringen om att de skärpta energikrav som nu tagits fram av Boverket kommer bli helt utan resultat. Detta då samtidigt branschen tagit fram nya klimatfiler som gör det enklare att klara kraven. Skärpningen kommer därmed i många fall helt utebli och för elvärmda småhus blir det tom lägre energikrav på byggnaderna.

Läs mer: SCNs brev till Boverket och regeringen

 

 

Till
Boverket

f.k. Bostadsminister Mehmet Kaplan

Nya klimatfiler devalverar BBR-kraven med 10% för värme

I Sverige är det Boverket som anger energikrav för byggande, men inte hur detta ska beräknas och vilka referensvärden som kalkylen ska baseras på.
För att skapa jämförbarhet har ett branschsamarbete kallat Sveby nu låtit ta fram nya klimatfiler .

 

För den som räknar på en byggnads energianvändning innebär de nya klimatfilerna att det beräknade uppvärmningsbehovet för en byggnad som ska uppfylla dagens BBR-krav blir upp till 10 procent lägre enligt Svebys egna beräkningar.

 

De nya filerna som speglar det varmare klimatet gör det med andra ord lättare att uppfylla de krav som ställs i BBR. Man kan nu bygga ett mindre energieffektivt hus utan att energikalkylen för uppvärmning påverkas. Detta enligt en artikel i Byggindustrin där resultaten för de nya klimatfilerna diskuteras. Där ger även Boverkets talesman följande kommentar: Den som är duktig på att ta fram väderdata och tar fram data som ligger närmare verkligheten kan projektera med mindre marginal.

 

Boverkets har tidigare angivit att mätdata från byggnader ska normalårskorrigeras i samband med energideklarationer och mätuppföljningar. Vad som händer nu är att om marknaden normalårskorrigerar verkliga mätdata med de nya klimatfilerna kommer de facto kraven i BBR bli 10% lägre för värmedelen och för t.ex. ett småhus innebär det ca 9% lägre energiprestandakrav. För det är väl inte meningen att vi ska sluta normalårskorrigera?

 

Det är ganska anmärkningsvärt att vi nu genom att använda nya klimatfiler slår undan benen för de skärpta energikrav som regeringen beställt och som trätt i kraft den 1 mars. För elvärmda småhus där ingen skärpning avses innebär de nya klimatfilerna att elanvändningen kan ökas med ca 10% jämfört med tidigare.

 

Det finns två sätt att lösa detta om en skärpning är vad som eftersträvas:

  1. Justera de nya energikraven utifrån de nya klimatfilerna så att de siffermässigt blir skarpare.
  2. Ändra inte värdena, men lås kraven till äldre klimatfiler. Justering av värden och referens till de nya klimatfilerna görs då vid nästa BBR-uppdatering.

 

Det finns naturligtvis många fördelar att nu kunna börja använda de uppdaterade filerna och det är utmärkt att det inom Sveby tagits fram nya klimatfiler för att skapa ökad tydlighet så alla kan räkna på samma sätt. Vidare är det rimligt att alla mätningar som görs idag stäms av mot de klimatfiler som användes i den ursprungliga kalkylen.

 

Men hur avser Boverket agera i denna fråga liksom i andra frågor som fortfarande lämnas öppna och därmed möjliggör olika tolkningar och eget valda referensvärden för vad som är normalt brukande?

 

Är regeringen informerad i att de skärpta kraven inte leder till någon egentlig skärpning?