Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2016-08-16

Boverkets nya remiss om verifiering av energikrav får tummen ner av SCN: Både energiberäkning och uppföljande mätning måste ingå

Läs hela pressmeddelandet

 

Ställ krav på både beräkning och mätning av byggnaders energianvändning vid nyproduktion 

Sverige har ett unikt system för energikrav på byggnader kopplat till uppmätt energianvändning för nya byggnader. Men systemet har också en hel del allvarliga brister, t.ex att kontroll- och påföljdssystem saknas i praktiken, liksom anvisningar för hur mätning, uppföljning, kontroll och hantering av mätavvikelser ska hanteras.

Boverket har nu lagt ett förslag som innebär att byggnaden enligt byggreglerna inte längre behöver följas upp med mätning för verifiering av energikraven. Det räcker med en energiberäkning. Anvisningarna i förslaget för hur en energiberäkning ska göras har dock så stora luckor och brister att avvikelser i resultatet på upp mot 100 % är möjliga.

Ett fungerande kontrollsystem för beräknade energivärden saknas fortfarande. Därför kan förslaget på intet sätt ersätta en mätuppföljning. Konsekvenserna av Boverkets förslag är att konkurrenssituationen vid anbudsförfarande som refererar till BBR sätts ur spel och att byggreglernas energikrav som styrinstrument för hållbart byggande inte fungerar. 

Det blir meningslöst att framöver ställa skarpare energikrav utan ett fungerande regelsystem, säger Eje Sandberg, ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus, den organisation som står bakom den svenska passivhusdefinitionen.

I remissvaret från SCN ges förslag på hur ett enklare uppföljningssystem skulle kunna se ut. Läs mer i remissvaren från SCN:

  

För mer information kontakta: Eje Sandberg tel 08 6267180

 

Läs om vår övergripande remissanalys,  

det detaljerade remissvaret