Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

2016-08-16

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster

Läs hela pressmeddelandet

 

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster

 

Regeringen vill stödja renoveringar för flerbostadshus i utsatta bostadsområden[1] och samtidigt gynna energieffektiva åtgärder. Att samordna energieffektivisering med renoveringsinsatser är rätt tänkt, anser Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), men det föreslagna regelverket behöver ses över.

 

Ge inget stöd till konvertering av produktionssystemen.

Sådana åtgärder som installation av värmepumpar genomför marknaden ändå om dessa är lönsamma.

 

Villkora även renoveringsstödet till en lägsta energibesparingsnivå

Annars ökar risken att endast renoveringsåtgärder utan energibesparingseffekter genomförs.

 

Basera stödreglerna på nettoenergi och inte på summa köpt energi.

Inslag av elbaserad värmeenergi, som frånluftsvärmepumpar, ger annars ogenomtänkta konsekvenser. För de 95 % fjärrvärmda flerbostadshusen är nettoenergi samma sak som köpt energi varför detta ändringsförslag blir enkelt att hantera.

 

Komplettera med icke finansiella stöd för att förstärka stödeffekten

Koppla in Energimyndighetetens och SABOs upphandlingsorganisationer i stödprocessen, så de kan skapa samordnade teknikupphandlingar med medel via denna förordning, gynna utvecklingen av ett Renoveringscentrum, länka FoU-stöd inom detta område till programmet.

 

Läs hela remissvaret

 

[1] Förordning om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden