Forum för Energieffektivt Byggande 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) är en icke vinstdrivande organisation som aktivt skall driva och stimulera en utveckling mot lågenergihus med minimala energibehov och som kompletteras med egenproducerad energi. Målet är att byggreglerna år 2020 arbetat in krav på max värmeförlusttal och med en kravnivå motsvarande FEBY guld och har helhetssyn på byggnader och försörjningssystem.

 

Certifiera din FEBY-byggnad!
www.feby.se/lagenergihus/certifikat-och-verifikat

Upphandlingsmyndigheten har en rad dokument för upphandlingsstöd. Nu finns också dokument för energikrav baserat på värmeförlusttal. Separata dokument finns framtagna för nyproduktion av flerbostadshus respektive lokalbyggnader. 

Läs mer.

 

Dokumenten riktar sig till offentliga upphandlare som önskar byggnader med låga värmeförluster och därmed ett lågt energibehov. De är anpassade till AMA-systemet och ger lämpliga textformuleringar som kan införas i upphandlingsdokument och de anger tre valbara nivåer; bas, avancerad och spjutspets. Till upphandlingsdokumenten finns bilagor med beräkningsanvisningar, redovisningsmallar och övergripande information om kravet och hur den kan verifieras.

 

Länk till UMs dokument