BBRs modell för energikrav har nått vägs ände

I Boverkets ”Förslag till ändrade regler i BBR och BEN” (Dnr 4562/2016) har bristerna i konstruktionen som helhet ökat till en oacceptabel nivå i och med införlivandet av primärenergifaktorer. Bristerna blir allt tydligare när denna konstruktion ska tillämpas på byggnader med riktigt låg energianvändning och för byggnader av alla slag.

Lämpliga mål för byggregler som ska styra mot hållbar utveckling är, att de ska vara:

-       enkla och vägledande redan tidigt i program- och projekteringsarbetet
-       uppföljningsbara för beställare och kontrollmyndighet innan byggstart och enkla att 
         verifiera under driftfas
-       teknikneutrala relativt olika energislag
-       rättvisa (väldefinierade och inte ge utrymme för godtycke)
-       pådrivande för en fortsatt utveckling till en nivå som kan antas vara långsiktigt
        ekonomiskt försvarbar

Vår analys visar att Boverkets förslag uppfyller dessa mål dåligt eller inte alls. Det godtycke som i praktiken uppstår vid ansättande av elåtgångstal för fastighetsel förstärks nu med primärenergifaktor på el. För elvärmda byggnader blir antagen COP-faktor för en värmepump helt avgörande för slutresultatet. En detalj som varken byggare eller kontrollerande myndighet har kompetens eller resurser för att genomskåda. Det skapar osäkerhet och godtycke också i samband med anbudstävlingar.

Därmed blir byggnadens egenskaper direkt en konsekvens av osäkra antaganden och val av tillförselsystem, dvs inte alls teknikneutralt.

Först om konstruktionen med primärenergital (PET) kompletteras med ett egenskapskrav i form av värmeförlusttal vid dimensionerande utetemperatur, får energikraven förutsättningar att uppfylla nämnda mål. Kravet på PET utgör då ett kompletterande randvillkor.

I vårt remissvar till Boverket genomför vi detaljerade analyser, men visar också hur ett kompletterande enkelt krav på ett värmeförlusttal skulle ”rädda” situationen, säger Eje Sandberg ordförande i Sveriges Centrum för Nollenergihus.

För mer information, kontakta Eje Sandberg: 08 6267180

Läs hela remissvaret