Brist på eleffekt lokalt och regionalt skapar allt större problem

Detta är ett problem som ger stora samhällsekonomiska konsekvenser och bör därför nogsamt analyseras. En av många förklaringar är byggregler som gynnar elbaserad värmeförsörjning, menar Eje Sandberg Forum för Energieffektiva Byggnader (FEBY).

”Vi kommer inte att kunna ansluta alla som vill ha el de kommande åren i Stockholm. Behovet av politisk handling är nu akut,” skriver Johan Lindehag och Kenneth Johansson från elnätsbolaget Ellevio i SvD-artikel.

Det finns många förklaringar till den uppkomna situationen; snabb tillväxt i regionen, Stockholm Exergis beslut att stänga ner kolbaserad kraftvärme, men också andra faktorer påverkar som har en direkt koppling till politik och statens ansvar.

Vi ser att Boverket har byggregler som gynnar elvärmda lösningar med en bättre energiklassning jämfört med fjärrvärme, anger Eje Sandberg, FEBY. Vi ser också att regeringen gynnar elvärmda lösningar med sina bidrag till nyproducerade hyreshus genom kravvillkorens utformning. Konsekvenserna blir i bägge fall att kraftvärmeunderlaget minskar, dvs mindre lokalt producerad el när det är som kallast och samtidigt en ökad elåtgång för de värmepumpar som installeras som ersättning för fjärrvärmen. Istället för att öka tillgången på eleffekt för industrin, laddning av elbilar och ökade tågresor, så minskar den. I marknadssignalerna via energipriser finns inte samhällskostnaden för effektbristrisken med. Det verkar också oklart vem som egentligen har ansvaret för denna fråga.

FEBY har vid upprepade tillfällen uppvaktat både Boverket och regeringen med starka rekommendationer på att införa ett kompletterande krav i byggreglerna som begränsar byggnadens värmeförluster vid kallaste perioden, ett ”värmeförlusttal”.  Därmed minskar belastningen av försörjningssystemen när det är som kallast och samtidigt innebär detta krav ett fokus på att byggnaden ska vara energieffektiv som sådan, medan val av försörjningssystem ska ske på marknadens villkor. Tyvärr har inte denna fråga tagits på tillräckligt allvar. Bristande tid och resurser har varit tjänstemännens motivering till att frågan inte hanterats. Det är dags för en tydlig beställning från den politiska nivån.

Metodiken för bestämning av värmeförlusttal är väl etablerad eftersom krav på max värmeförlusttal varit en del av FEBY-kriterierna för passivhus sedan länge och nu för FEBY brons, silver och guld (www.feby.se).

För mer information kontakta:
Eje Sandberg, 08 6267180

Forum för Energieffektivt Byggande