Kvarteret Fältspaten

Kvarteret Fältspaten - största certifierade bostadsbyggnaden i passivhusutförande
Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd – kvarteret Fältspaten i Skövde. Byggnaden innehåller 78 bostäder och en gemensam lokaldel.

Den enskilt största bostadsbyggnaden som certifierats som passivhus är nu färdigbyggd – kvarteret Fältspaten i Skövde. Byggnaden innehåller 78 bostäder och en gemensam lokaldel.

Oktober 2014 var byggnaden klar för inflyttning
- Som en del av Skövdebostäders miljöarbete har kv Fältspaten byggs för att klara både kraven för passivhus enligt FEBY12 och Miljöbyggnad klassning guld, anger Morgan Arvidsson, byggchef på Skövdebostäder. Miljöbyggnad ställer krav på miljöriktigt utförande och materialval, medan passivhuskraven ger mycket låg energianvändning och därmed framtida låga driftskostnader och en låg påverkan på den yttre miljön. Bägge aspekterna är lika viktiga och kraven kompletterar varandra.

Förutom att vara den största enskilda bostadsbyggnaden som nu passivhuscertifierats i Sverige är den också först med en bergvärmelösning för att försörja varmvatten och värme. Bergvärme är inget unikt produktionssystem för bostadsbyggnader, men har inte valts för så stora passivhusbyggnader tidigare, ett val som huvudsakligen påverkas av tillgänglighet på fjärrvärme och prisrelationen mellan el och fjärrvärme. Byggnaden förväntas använda mindre än 25 kWh/m2, vilket är ett av energikraven i passivhuskriterierna FEBY12.Övriga krav avser husets värmeförlusttal, ljud, inneklimat och fuktsäkerhet.

Byggnaden består av två något separerade huskroppar som hålls ihop med en gemensam lokaldel på bottenvåningen. Den låga energiåtgången uppnås genom bra isolering och genomtänkta konstruktionslösningar som minimerar köldbryggor. Värmeåtervinning ur frånluften sker med en korsströms värmeväxlare för att undvika luktöverföring till den friska tilluften.

Projektet ger både Skövdebostäder och byggentreprenören Calles Bygg värdefulla erfarenheter av att bygga energieffektivt, vilket behövs om EUs mål om att byggnader efter 2020 ska klara målet för ”nästan nollenergihus”. Riktigt vad ”nästan nollenergihus” betyder är inte fastlagt i Sverige, men en fråga som Boverket arbetar med och som rikspolitiken senare ska fastställa.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Morgan Arvidsson, AB Skövdebostäder, tel 0500-47 74 06
Daniel Sjöberg, Calles Bygg AB, tel 0709-255507

För mer information om certifiering av passivhus och nollenergihus, se menyn under Lågenergihus