Remissvar om renoveringsstöd

Regeringens förslag på renoveringsstöd gynnar värmepumpar istället för mindre värmeförluster
Regeringen vill stödja renoveringar för flerbostadshus i utsatta bostadsområden[1] och samtidigt gynna energieffektiva åtgärder. Att samordna energieffektivisering med renoveringsinsatser är rätt tänkt, anser Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN), men det föreslagna regelverket behöver ses över.

Ge inget stöd till konvertering av produktionssystemen. 
Sådana åtgärder som installation av värmepumpar genomför marknaden ändå om dessa är lönsamma.

Villkora även renoveringsstödet till en lägsta energibesparingsnivå
Annars ökar risken att endast renoveringsåtgärder utan energibesparingseffekter genomförs.

Basera stödreglerna på nettoenergi och inte på summa köpt energi.
Inslag av elbaserad värmeenergi, som frånluftsvärmepumpar, ger annars ogenomtänkta konsekvenser. För de 95 % fjärrvärmda flerbostadshusen är nettoenergi samma sak som köpt energi varför detta ändringsförslag blir enkelt att hantera.

Komplettera med icke finansiella stöd för att förstärka stödeffekten
Koppla in Energimyndighetetens och SABOs upphandlingsorganisationer i stödprocessen, så de kan skapa samordnade teknikupphandlingar med medel via denna förordning, gynna utvecklingen av ett Renoveringscentrum, länka FoU-stöd inom detta område till programmet.

Läs hela remissvaret

[1] Förordning om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden