Remissvar på Boverkets ”Förslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader”

Sveriges Centrum för Nollenergihus har allvarliga invändningar mot förslaget till hur framtida energikrav ska utformas, men med några konstruktiva förslag kan mycket räddas.

Sveriges Centrum för Nollenergihus (SCN) sammanfattar sitt remissvar med; SCN anser att:

  • kraven ska skilja på energiförluster och energitillförsel.
  • ”fritt flödande energi på plats eller i närheten” inte ska gynnas framför kollektiva flödande energikällor.
  • det saknas ett tydligt fokus för energikrav för byggnader: Energieffektivisering (minskat uttag av energiresurser) i prioritet framför val av energislag eller om byggnaden använder lokalt producerad energi.
  • endast med funktionskrav som ger byggnader låga värmeförluster (bra klimatskal och låga energiförluster från ventilation) kan låg energianvändning, hushållning med naturresurser och framtida låga energikostnader för boende säkerställas.
  • ambitionen att utforma energikraven så dessa blir teknikneutrala är bra men förslaget bör då kompletteras med krav på max värmeförluster för att lyckas (värmeförlusttal, netto värmeenergi eller mer detaljerade funktionskrav som minskar värmeförlusterna).
  • uppföljningen av energikraven inte fungerar idag och att processen måste förändras. Boverket bör tillhandahålla en väldefinierad beräkningsmetodik. Med ett krav på låga värmeförluster kan en myndighetskopplad prövning ske utifrån en enkel redovisning av hur byggnadens värmeförluster uppfyller det ställda kravet.

Boverkets förslag till utformning av NNE har en rad svagheter, men dessa kan till stora delar lösas med ett kompletterande energikrav som begränsar byggnadens värmeförluster. Utredningens svagheter och hur vårt förslag till komplement kan rädda förslaget framgår av det mer utförliga remissvaret.

Läs hela remissvaret.