Skapa teknikneutrala byggregler

Boverket har en ny remiss ute om framtida energikrav för byggnader. Forum för energieffektivt byggande pekar på brister i upplägget och hur dessa kan åtgärdas, men anger också att väsentligt skarpare energikrav krävs om vi ska klara energieffektiviseringsmålen för Sverige. 

Elbaserad uppvärmning gynnas fortfarande

BBR har längre kritiserats för att den möjliggör att sämre byggnader byggs om man installerar värmepumpar istället för fjärrvärme. Nu lagda förslag är bättre än tidigare, men en projektledare kan välja en ”innovativt” hög årsverkningsgrad på värmepumpssystemet och därmed bygga en väsentligt sämre byggnad. I vårt remissvar föreslår vi den enkla åtgärden, att i BBRs anvisningar ange att årsverkningsgraden får inte sättas högre än 2,6 i bygglovskalkylen. Det tal som utgör skillnaden i föreslagna viktningstal för el och fjärrvärme. Denna begränsning utgör dock inget hinder för byggherren att välja effektivare systemlösningar och därmed lägre driftkostnader. 

Boverket verkar fortfarande tro att Um-värdet ger ett skydd för sämsta acceptabla klimatskärmen, men det gäller bara för den typbyggnad de själva har räknat på. Inte för byggnader med större formfaktorer. 

Avdrag för egenproducerad el urholkar kravnivån

Även denna del möjliggör att elvärmda byggnader gynnas eftersom de har ett högre elbehov där egengenererad energi kan användas och därmed möjliggöra att byggnader med större värmeförluster kan uppföras.

Inför ett krav på max värmeförlusttal som ersätter Um-kravet  

Ett värmeförlusttal är det effektivaste sättet att säkra så byggnader framöver får låga värmekostnader. Det är också ett väsentligt enklare krav att följa upp innan byggnader uppförs än vad primärenergikravet ger. Vi vet att nuvarande kontrollsystem inte fungerar och då borde omgående kompletterande metodik införas. Vi utgår ifrån att den av regeringen utlovade utredningen tar till sig vårt förslag som vi har lång erfarenhet av via FEBY-kriterierna för energieffektivt byggande.

Nivån på energikraven kommer inte hjälpa Sverige att klara energieffektivitetsmålet

Föreslaget krav innebär för fjärrvärmda flerbostadshus att husen kan släppa ut 27% mer värme än med nuvarande krav och de ger 4 – 5 gånger högre värmeförluster än hus byggda på passivhusnivå. Kravnivån skulle ju skärpas inte minska.

Förslaget uppfyller inte EU-direktivet

EU-direktivet anger att kraven inte får avvika från kostnadsoptimal nivå med mer än 15%. Kompensationsfaktorn Fgeoi BBR innebär att om samma byggnad placeras i Kiruna istället för i Malmö så kommer värmebehovet bli 100 % högre, dvs helt i strid med direktivets krav.
 

Läs FEBYs hela remissvar till Boverket och FEBYs konsekvensutredning.

Läs även FEBYs svar till finansdepartementets remiss för ändringar i Plan- och byggnadsförordningen.

Mer om våra remissvar och analyser, se feby.se/rapporter. 

Mer om Forum för Energieffektivt Byggande (feby.se) kontakta

Eje Sandberg; 08 6267180