FEBY Guld - Nordfeldt´s svar på Göteborgs markanvisningstävling

Hårda krav från Fastighetskontoret i Göteborgs Stad 2015, att bygga ett Passivhus, resulterade i FEBY´s Guldcertifiering av ett projekt omfattande 194 hyreslägenheter. Det största lyckade projektet i Sverige hittills.

Nordfeldt´s vann en markanvisningstävling inom ramen för Göteborgs Stads jubileumsprojekt om att bygga 7000 lägenheter fram till Jubileumsåret 2023. De hårda kraven; att stor hänsyn skulle tas till social hållbarhet och att huset tekniskt skulle vara passivhus enligt Feby 12. 

Den sociala hållbarhetstanken var att kvarteret i sig skulle vara ett ”litet eget bostadsområde med stor integration” mellan olika boendegrupper samt ett högt ställt mål att ha låg energiförbrukning som standard. 

Den sociala hållbarhetsdelen består av tre delar: 

  • Äldreboende över 70 år som vi döpte till Trivselboende. De 35 trivsellägenheterna har fått en egen gemensamhetslokal där en Trivselvärd har dagliga aktiviteter med de boende.
  • Förstagångshyresgäster ungdomar, får en rabatterad hyra och kan bo från 18 år fram till de fyller 26 år. 
  • BMSS-boende (Boende Med Särskilt Stöd) och en förskola omfattande sex avdelningar.

Den tekniska delen:

  • Energisatsningen består av ca 400 m2 Solceller som producerar el till förskolans storkök och fastighetens elbehov. 
  • Tätheten i husen är mycket god, främst beroende av små köldbryggor trots stora balkonger. 
  • Mätning av el- och varmvattenförbrukning görs i alla lägenheter genom IMD. I 10% av lägenheterna mäts innertemperaturen kontinuerligt för att få en så jämn och behaglig temperatur som möjligt

Den totala uppmätta förbrukningen uppgår till låga 54 kWh/m² BOA och effektbehovet är endast 13 W/m². Nordfeldt´s är mycket nöjda att uppnå de högt ställda kraven kommunen krävde. Samarbetet med byggentreprenören H2 var helt avgörande för att komma ner till den låga energiförbrukningsnivån.

Kontakt; Förvaltningschef Dylan Wiech. Tel; 073-6704969. Email; kontakt@nordfeldts.se
Teknisk beskrivning och energidata: Objektsdata.
Mer om kriterierna för FEBY Guld.

Effektiv indikator för hållbart byggande

FEBY har utvecklat en indikator på en byggnads viktigaste egenskaper för att kunna utgöra en långsiktigt hållbar byggnad. Denna indikator leder till en byggnad som belastar försörjningssystemen såsom el och fjärrvärme minimalt. Den ger ett optimalt inneklimat utan drag och kallras, samt så låga värmekostnader att byggnaden kommer användas för lång tid framöver. Denna indikator kan enkelt beräknas och hanteras även i projektens tidigaste skeden. FEBY har stegvis under tio år utvecklat denna indikator som namngivits begreppet Värmeförlusttal. Enkla och effektiva kriterier finns framme för att med denna indikator styra ditt byggprojekt. Tusentalet bostäder har nu uppförts och certifierats med detta recept och finns som byggda hus.