Värmeförlusttal

Värmeförlusteffekt är den viktigaste och nyttigaste indikatorn på en energieffektiv byggnad.  Det minskar belastningen på energisystemet då det är som mest ansträngt, miljöbelastande och dyrt och ger en tidig styrning som leder mot en yteffektiv byggnads-layout och därmed låg totalkostnad. Det är viktigt att styra själva byggnadens utformning. Installationer och tillförselssystem kan snabbt bytas ut över tiden, men husens stomme förnyas långsamt. Kravet på lågt värmeförlusttal ger garanterat ett lågt värmebehov genom ett närapå linjärt samband inom aktuellt intervall.

Värmeförlusttal skapar en tydlighet gentemot arkitekter och entreprenörer om vad som ska klaras och är så enkelt att kalkylera att det kan stämmas av redan i programskedet. Ett energimedvetande tvingas in redan tidigt i projektet och rambeting för att klara VFT-kravet kan delas ut till konstruktör, arkitekt och VVS.

Beräkning av värmeförlusttal (VFT)

Värmeförlusttalet (VFT) beräknas som summan av byggnadens värmeförluster via transmission, ventilation och infiltration (luftläckning via klimatskärm).

VFTDVUT = HT × (21 – DVUT) ÷ Atemp [W/m2 Atemp], 

HT är byggnadens värmeförlustkoeffecient [W/K] och dimensionerande vinterutetemperatur DVUT, väljs för en tidskonstant på högst 3 dygn. 
Se beräkningsanvisningar i FEBY18 Kravspecifikation, bilaga 3.

Beräkningsstöd för värmeförlusttal

Energihuskalkyl är ett beräkningsstöd för VFT, men som också kan beräkna årsenergi, byggnadens Um-värde, byggnadens tidskonstant och DVUT för aktuell ort. 
Med en registrering kan du använda kalkylen för VFT utan kostnad och du kan återgå till kalkylen senare.
Registrering ». För kommersiell beräkning av årsenergi krävs en licens.

Vill du köra programmet utan att registrera dig kan demo-versionen användas genom att ändra befintliga värden, men då sparas inte indata (annat än via utskriften). Demo » 

Programmet är ännu inte uppdaterat för FEBY18, vilket innebär att en manuell justering till 3 dagars tidskonstant ska göras enligt anvisningarna i FEBY18 kravspecifikation. 


Del av Energihuskalkyl. Indata och resultat dokumenteras i en pdf, se exempel pdf