FEBY Remissvar på BBR energikrav 2020

FEBY avstyrker Boverkets förslag då dessa gynnar värmepumpslösningar jämfört med fjärrvärme och anger att problemet kan lösas om det s.k. Um –kravet ersätts med ett krav på värmeförlusttal.

Boverkets förslag till nya energikrav ska träda i kraft 2020 och innebär en viss skärpning vad avser både U-värden och energiprestandatal. Primärenergitalen justeras till 0,95 för fjärrvärme och 1,85 för elenergi.

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) avstyrker Boverkets förslag då dessa gynnar värmepumpslösningar jämfört med fjärrvärme. För en given byggnad är det enklare att klara kraven med värmepumpar än med fjärrvärme. Det beror på att inte bara byggnadens egenskaper, utan även Boverkets värdering av fjärrvärme och el, har betydelse.

Som konsekvens av detta kommer elbelastningen för uppvärmning att öka och elproduktion i kraftvärmesystem minska, vilket begränsar utrymme för annan elanvändning. Konsekvenserna strider mot de energipolitiska mål som uttalats i både Energikommissionen och Miljömålsberedningen.

FEBY avstyrker även Boverkets föreslagna primärenergital och föreslår primärenergital som ger ett relationstal på ca 3 mellan fjärrvärme och elenergi och därmed en rimlig teknikneutralitet mellan dessa energislag.

FEBY föreslår också att Um –kravet[1] ersätts med ett krav på värmeförlusttal (VFT).  VFT är oberoende av valt energisystem som byggnaden kopplas till, är enkel att beräkna och enkel att kontrollera i en kontrollprocess. Värmeförlusttalet är ett effektivt mått på byggnadens värmeförluster när det är kallt ute, dvs det övergripande målet att hålla nere belastningen på försörjningssystemen under den kalla perioden uppnås därmed på ett enkelt sätt. Detta är också skälen till att VFT är kärnan i klassningssystemet FEBY18.

- Boverkets energikrav måste fokusera på själva byggnaden, vilket värmeförlusttalet gör, menar Eje Sandberg, FEBY. Det är ytterst en energipolitisk fråga om BBRs utformning av energiprestanda ska gynna värmepumpslösningar eller om valet mellan fjärrvärme och värmepumpar inom fjärrvärmeområden ska göras på marknadsmässiga grunder av fastighetsförvaltaren.

Läsa hela remissvaret

Läs mer om FEBY18

[1] Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient (W/m2,K)