Högeffektiv byggnad för psykiatri

Större tillbyggnad på Regionsjukhuset i Linköping är nu certifierad som passivhus enligt FEBY kriterierna. Det innebär ett bra inneklimat och en mycket låg energianvändning. 

Den nya stora tillbyggnaden på regionsjukhuset inkluderar både barn- och vuxenpsykiatrisk avdelning, beroendeklinik och habilitering. Byggnaden har också lokaler för universitetets forsknings- och utbildningsverksamhet. 

Tillbyggnaden är på över 25.000 kvadratmeter och värms med fjärrvärme. Ett mycket välisolerat klimatskal tillsammans med högpresterande värmeåtervinning av ventilationen förklarar merparten av de låga energibehoven, men för att komma ner till passivhusnivån har alla detaljer i systemen fått en genomtänkt utformning. Byggnaden följer också kraven enligt Miljöbyggnad med lägst nivån silver.

- Regionfastigheter har som mål att minska energianvändning med 30 procent till 2030. I nyproduktionen enklast att påverka energieffektiviteten och det genom att ställa upp tuffa energikrav, säger Stiva Liwiz, energisamordnare på regionfastigheter. Vi arbetar också kontinuerligt med energieffektivisering i befintliga byggnader där vi injusterar värme- och ventilationssystem, investerar i nya ventilationsaggregat, undercentraler, fläktar, LED- och närvarostyrd belysning.  Mer förnybar energi ska in.  - Just nu pågår tre solcellsprojekt med en total kapacitet på ca 130 MWh säger Stiva.

Tillbyggnadsprojekt har pågått under många år och klassas därför som passivhus enligt FEBY12. Det motsvarar klassningsnivån FEBY Guld i den uppdaterade klassningen FEBY18. Mer information om miljöklassningen enligt FEBY: se www.feby.se.

FAKTA OM projektet:

Atemp (m2):                                       25 166 

Värmförlusttal (VFT):                        13,6 W/m2 

Årsenergi värme netto:                     21 kWh/m2 

Köpt energi:                                      < 45 kWh/m2

Solel (egen användning):                  3,7 kWh/m2 

Byggnadens adress:                         Hus 480 inom Universitetssjukhuset i Linköping