Strama upp bidragsförslaget till energibesparing i flerbostadshus

Regeringen har skickat ett förslag på remiss om bidrag till energieffektivisering i flerbostadshus. Men kraven är för lågt ställda och kommer främst leda till byte till värmepumpar och kompletterande installationer av solceller. Dessa behöver inte bidrag och de förvärrar effektbristen.

Bakgrund

Sverige har ett mål på 50% energieffektivisering till 2030. För att uppnå detta mål behövs styrmedel för energieffektivisering. Huvuddragen i regeringens förslag för flerbostadshus är:

  • De ska innan åtgärd ha minst ett primärenergital på 100 kWh/m2 
  • Energiprestanda ska förbättra med minst 20% 
  • Stödnivån är mellan 30 till 50% av merkostnaden beroende på fastighetsägarens storlek.
  • Förordningen föreslås träda i kraft den 1:a augusti 2021

FEBY ser allvarliga problem med förslaget

Av vår egen analys av regeringens förslag har följande framkommit:

Förslaget medger kraftfulla bidrag till mer kortsiktiga och redan lönsamma lösningar. Ska målet nås inom byggnadssektorn så måste de det till mer genomgripande åtgärderna som minskar byggnadens värmeförluster, t.ex. ventilationssystem med värmeväxling, samt klimatskalsåtgärder. Denna typ av åtgärder sparar energi resten av byggnadens livslängd, men återbetalar sig dessvärre först på längre sikt. Det är bara dessa som behöver de större stöden. Ambitionsnivån för hur stort steg som behöver tas när man väl investerar måste alltså ökas, speciellt för de fastighetsägare som kan lyfta de större bidragen.

Förslaget kommer sannolikt främst attrahera åtgärder på tillförselsidan som värmepumpar och solceller istället för energieffektivisering i verklig bemärkelse. Detta är åtgärder som redan idag sker på kommersiell basis, de behöver inte mer bidrag. Värmepumpar i fjärrvärmda byggnader leder dessutom till en ökad effektbrist. 

Forum för Energieffektivt Byggande (FEBY) föreslår:

  1. Inkludera inte åtgärder som ger ökad installerad eleffekt för uppvärmning
  2. Inkludera inte investering i solceller
  3. Stöd åtgärdspaket som halverar byggnadens energibehov
  4. Starta nu med att utveckla ett genomarbetat energihushållningsprogram som är långsiktigt

Remissvaret med bilagda energianalyser kan laddas ner från FEBYs hemsida; Ladda ner

Frågor besvaras av; Eje Sandberg, Forum för Energieffektivt Byggande

Tel: 08 6267180

Remissvar FEBY